Lokalne volitve 2014

Spoštovani,
na desni strani najdete:
- poročilo Občinske volilne komisije Občine Osilnica o izidu volitev članov občinskega sveta Občine Osilnica in
- poročilo Občinske volilne komisije Občine Osilnica o izidu voitev župana Občine Osilnica

v okviru rednih lokalnih volitev z dne 05. 10.2014._______________________________________________________________________ NUJNO - OBVESTILO O PREDČASNEM GLASOVNJU - NAHAJA SE NA DESNI STRANI, V PRIPONKI


______________________________________________________________________


JAVNA OBJAVA SEZNAMA KANDIDATOV:

- ZA ČLANE OBČINSKEGA SVETA OBČINE OSILNICA IN
- ZA ŽUPANA OBČINE OSILNICA

SE NAHAJA NA DESNI STRANI, V PRIPONKI.Kandidati po posameznih občinah so vidni na naslednjem spletnem naslovu: http://www.volitve.gov.si/lv2014/kandidati/seznam_obcin.html


_______________________________________________________________________
Spoštovani,
Občinska volilna komisija Občine Osilnica je imela dne, 10.09.2014 svojo 2. redno sejo, na kateri so bili sprejeti naslednji sklepi:

- Sklep o višini nadomestil predsednikom volilnih odborov in njihovim namestnikom ter članom volilnih odborov in njihovim     namestnikom;
- Sklep o izvedbi predčasnega glasovanja v okviru rednih volitev članov Občinskega sveta Občine Osilnica in v okviru          rednih volitev župana Občine Osilnica;
- Sklep o imenovanju volilnega odbora - predčasno glasovanje;
- Sklep o imenovanju volilnega odbora za volišče št. 1 - Osilnica;
- Sklep o imenovanju volilnega odbora za volišče št. 2 - Papeži;
- Sklep o imenovanju volilnega odbora za volišče št. 3 - Bosljiva Loka.

Sklepi se nahajajo kot priponke, na desni strani.

_____________________________________________________________________________

Vse informacije  in obrazci (sporočilo o organizatorju volilne kampanje, obrazci kandidatur,...) v zvezi z lokalnimi volitvami 2014, se nahajajo na naslednji povezavi:
http://www.dvk-rs.si/index.php/si/arhiv-lokalne-volitve/lokalne-volitve-leto-2014_____________________________________________________________________________Spoštovani,
Občinska volilna komisija Občine Osilnica je imela dne, 23.07.2014 svojo 1. sejo, na kateri sta bila sprejeta naslednja sklepa:
- Ugotovitveni sklep št.: 041-0004/2014-4 in
- Sklep o določitvi volišč na območju Občine Osilnica št.: 041-0004/2014-5.

Oba sklepa se nahajata na desni strani, v priponki.


______________________________________________________________________________


Na podlagi prvega odstavka 26. člena in drugega odstavka 104. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12) ter odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-114/11-12 (Uradni list RS, št. 47/11) je Predsednik Državnega zbora Republike Slovenije Janko Veber razpisal redne volitve v občinske svete in redne volitve županov.

Razpis rednih volitev se nahaja na spodnji povezavi:

http://www.uradni-list.si/1/content?id=118014________________________________________________________________________Na podlagi 35. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah - ZLV - UPB3 (Uradni list RS, št. 94/2007 - uradno prečiščeno besedilo -UPB3, 45/2008 in 83/2012) in 15. člena Statuta Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 3/2008 in 5/2008 -popr.) je Občinski svet Občine Osilnica na 24. redni seji dne 04.07.2014 sprejel


S  K  L  E  P
 
o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Osilnica
 
 
1. člen
 
Občinsko volilno komisijo Občine Osilnica sestavljajo predsednik in trije člani ter njihovi namestniki.

 
V Občinsko volilno komisijo Občine Osilnica se za dobo štirih let imenujejo:

1. Predsednik: Blaž Volf, Kočevje, Trg zbora odposlancev 60, p. 1330 Kočevje

2. Namestnik predsednika: Nataša Prelesnik, Kočevje, Kocljeva ulica 5, p. 1330 Kočevje

3. Član: Tanja Žagar Majetić, Sela 29, p. 1337 Osilnica

4. Namestnik člana: Darja Vesel, Sela 28, 1337 Osilnica

5. Član:Marjeta Ožbolt, Grintovec 3, 1337 Osilnica

6. Namestnik člana: Aleš Žagar, Bezgovica 5, 1337 Osilnica

7. Član: Tatjana Bauer, Ložec 1a, 1337 Osilnica

8. Namestnik člana: Ankica Konečnik, Ribjek 4, 1337 Osilnica


2. člen
 
Sedež Občinske volilne komisije je na Občini Osilnica, Osilnica 11, 1337 Osilnica.

 
3. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 040-0011/2014/4
Osilnica, dne 04.07.2014
 

 

                                                                                                                  Župan
                                                                                                             VOLF Antun