Galerija   
Dino 2015

Aktualno

Spoštovani obiskovalci naše spletne strani.

Za nami je Petruvu v Deželi Petra Klepca 2015 in v fotogaleriji si lahko ogledate utrinke letošnjega tekmovanja v diatonični harmoniki za pokal Petra Klepca 2015 in same prireditve.______________________________________________________________


Spoštovani,
VABLJENI NA 3. MEDNARODNI NOČNI TEK "MALI MARATON OB KOLPI, TEK PRIJATELJSTVA". 
Vabilo z vsemi podrobnejšimi informacijami se nahaja v priponki.

Lep pozdrav.
__________________________________________________________________


Osilnica, 10.06.2015

Občinski svet Občine Osilnica je na svoji 5. redni seji sprejel sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah št: 3555/2, 3555/3, 3555/4, 3555/5, 3555/6, 3555/7 in 3558/9, vse k.o. Osilnica. 

Na osnovi v Uradnem listu RS objavljenega sklepa, je občinska uprava Občine Osilnica izdala Ugotovitveno odločbo, ki se nahaja na desni strani, v prilogi.
_____________________________________________________________________


Dragi ljubitelji igranja diatonične harmonike.
Prireditev "Petruvu v Deželi Petra Klepca" se približuje in s tem tudi tekmovanje v diatonični harmoniki za pokal Petra Klepca 2015.

Na desni strani se nahajata razpis in prijavnica za tekmovanje.

Vabljeni v Osilnico v soboto, 27.06.2015.
_____________________________________________________________________________Spoštovani,
na desni strani se nahaja "Javni razpis za organizacijo prireditve "Petruvu v Deželi Petra Klepca - 2015". Poleg najdete tudi vlogo. 

Rok za oddajo prijave je 25.05.2015.
________________________________________________________________________


Spoštovani, 
objavljamo besedili in povezavi za:

RAZPIS DOLGOROČNIH NAMENSKIH KREDITOV IN GARANCIJ GSD ZA LETO 2015

Objava: Uradni list št. 23/2015 z dne 3.4.2015

Predmet razpisa so dolgoročni krediti, namenjeni za materialne in nematerialne investicije ter financiranje obratnih sredstev, po ugodni obrestni meri z možnostjo pridobitve garancije za odobren kredit. Na razpis se lahko prijavijo mala podjetja, samostojni podjetniki in fizične osebe z registrirano dopolnilno dejavnostjo na kmetiji iz regije JV Slovenija. Razpis je odprt do konca leta. Vloge se obravnavajo mesečno.

Informacije:
Razvojni center Novo mesto d.o.o., Ljubljanska c. 26, 8000 Novo mesto, Polona Kovač-Brulc, tel. 07/ 33 72 987, gsm. 041 317 175 ali

polona.kovac.brulc@rc-nm.si.
 
Razvojni center Kočevje Ribnica d.o.o., Trata XIV 6a, 1330 Kočevje, Mašenjka Hvala, tel. 01 89 50 610, e-naslov info@rc-kocevjeribnica.si.


RAZPIS KREDITOV ZA NOVA DELOVNA MESTA IN OBRATNA SREDSTVA (MIKROKREDITI) ZA LETO 2015

Objava: Uradni list št. 23/2015 z dne 3.4.2015

Predmet razpisa so krediti po ugodni obrestni meri z možnostjo pridobitve garancije za odobreni kredit. Na razpis se lahko prijavijo osebe, ki so realizirale samozaposlitev od 1.1.2014 dalje, mala podjetja oz. podjetniki in fizične osebe z registrirano dopolnilno dejavnostjo na kmetiji, ki so zaposlili novo osebo od 1.1.2015 dalje ter kreditojemalci, ki so v letu 2015 prejeli dolgoročni kredit iz GSD za nakup opreme ali ekološkega tovornega vozila. Razpis je odprt do konca leta. Vloge se obravnavajo mesečno.

Informacije:
Razvojni center Novo mesto d.o.o., Ljubljanska c. 26, 8000 Novo mesto, Polona Kovač-Brulc, tel. 07/ 33 72 987, gsm. 041 317 175 ali

polona.kovac.brulc@rc-nm.si.
 
Razvojni center Kočevje Ribnica d.o.o., Trata XIV 6a, 1330 Kočevje, Mašenjka Hvala, tel. 01 89 50 610, e-naslov info@rc-kocevjeribnica.si.
________________________________________________________________________


Spoštovani!

Objavljen je javni razpis Spodbude za zagon podjetij v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo v letu 2015.

www.podjetniskisklad.si/101/2015/spodbude-za-zagon-podjetij-v-problemskih-obmocjih-z-visoko-brezposelnostjo-v-letu-2015-p2r.html

 
Namen produkta 
je spodbuditi zagon novoustavnovljenih podjetij v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo. S podporo se izboljša poslovanje in realizacija razvojnih potencialov z namenom zniževanja stopnje umrljivosti v začetnem obdobju poslovanja ter izboljša lastna konkurenčnost na domačih oz. tujih trgih. 

 
Rok za predložitev vlog je 31.03.2015.
 

Za več informacij in pomoč pri prijavi se na območju Pokolpja lahko obrnete na:      

RIC Bela krajina, kontaktna oseba: ga. Vesna Fabina, tel. 040 552 174, vesna.fabina@ric-belakrajina.si      

RC Kočevje Ribnica, kontaktne osebe:

ga. Milena Glavač, tel. 01 620 84 71, milena.glavac@rc-kocevjeribnica.si
g. Tomaž Lovšin, tel. 01 895 06 10, tomaz.lovsin@rc-kocevjeribnica.si
________________________________________________________________________

Spoštovani,

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo 4. Javni razpis za sofinanciranje projektov za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški potok in Kostel v letih 2015.

 

Na razpis se lahko prijavijo podjetja, ki imajo na območju Pokolpja sedež ali registrirano podružnico in tu tudi dejansko poslujejo.

 

Višina sofinanciranja upravičenih stroškov začetnih investicij je lahko najmanj 50.001 in največ 500.000 evrov.

 

Višina sofinanciranja v nobenem primeru ne sme preseči:

45 % vrednosti upravičenih stroškov za mala podjetja,

35 % vrednosti upravičenih stroškov za srednje velika podjetja in

25 % vrednosti upravičenih stroškov za velika podjetja.

 

Upravičeni stroški:

·         stroški gradbenih in obrtniških del,

·         stroški nakupa objektov,

·         stroški nakupa strojev in opreme,

·         stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentiranih pravic, licenc, know-howa in nepatentiranega tehničnega znanja.

 

Začetek investicije ne sme biti pred oddajo vloge na ta razpis, investicija mora biti zaključena najkasneje 23.10.2015.

 

Rok za prispetje vlog: torek, 17. marec 2015, do 12.00

 
 

Povezava do razpisa:
http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/kako_do_sredstev/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1034
__________________________________________________________________________
Spoštovani, 
objavljamo sporočilo Kmetijsko gospodarske zbornice Slovenije:

Povrnitev trošarine za delo v gozdovih poškodovanih po letošnjem žledolomu

Fizične osebe bodo zahtevke za leto 2014 lahko vlagale od januarja do konca marca prihodnje leto.

 V letošnjem zimskem neurju z žledom je bilo poškodovano veliko gozdov in posledično je bilo in bo pri spravilu lesa in drugih delih v teh gozdovih porabljeno več goriva kot pri rednih sečnjah in drugih običajnih deli v gozdovih. Zato država kot pomoč pri odpravi posledic žledoloma omogoča povrnitev trošarine za večjo količino energentov, ki se v letu 2014 porabijo za pogon gozdarske mehanizacije na prizadetih površinah.

V Uradnem listu RS št. 54/14 je bil objavljen »Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o načinu vračila trošarine za energente, ki se porabijo za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije«, veljati je začel 19. 7. 2014. Sprememba pravilnika se nanaša na upravičence, katerih gozdne površine so bile poškodovane zaradi žleda, ki je prizadel območje Republike Slovenije med 30. januarjem in 10. februarjem 2014.

Za zahtevke za leto 2014 se poveča normativna poraba za površine gozda, ki so bile poškodovane v navedenem času in sicer glede na poškodovanost:
• 140 litrov na hektar gozda, če je ugotovljena poškodovanost gozda nad 17 % do vključno 40 %,
• 270 litrov na hektar gozda, če je ugotovljena poškodovanost gozda nad 40 % do vključno 60 % in
• 380 litrov na hektar gozda, če je ugotovljena poškodovanost gozda nad 60 %.

Odstotek poškodovanosti gozda se ugotavlja na podlagi povprečne poškodovanosti površin gozda po posamezni parcelni številki (tehtana aritmetična sredina). Za površine gozda, ki niso poškodovane, oz. je poškodovanost manjša od 17 %, tudi v letu 2014 velja splošna normativna poraba 15 litrov na hektar.

Kot je navedeno na spletni strani carine, bo carinska uprava pridobila podatke o poškodovanosti gozda iz evidenc Uprave RS za zaščito in reševanje, zato jih upravičenci ne vpisujejo v zahtevke za vračilo trošarine. Seveda pa morajo vpisati vse ostale podatke, vključno s količino dejansko porabljenega goriva in številom računov za nabavljeno gorivo. Da pa upravičenci vedo, če so sploh upravičeni do povračila (poškodovanost nad 17 %), oz. kolikšna je bila poškodovanost njihovih posameznih parcel, lahko ta podatek dobijo na svoji občini, kakor so nam povedali na Upravi RS za zaščito in reševanje.

Upravičenci, ki uveljavljajo povrnitev trošarine za gozdne površine, ki so bile poškodovane zaradi žleda za leto 2014, uporabijo obrazca TRO-AŽ za fizične osebe in TRO-BŽ za pravne osebe, agrarne skupnosti in samostojne podjetnike posameznike.

Fizične osebe bodo zahtevke za leto 2014 lahko vlagale od januarja do konca marca prihodnje leto, ostali, ki zahtevke vlagajo mesečne, lahko te zahtevke že vlagajo.

Za vračilo trošarine za povečane količine porabljenega goriva veljajo računi za kupljeno gorivo na bencinskih servisih in računi za plačano gorivo, plačano v okviru plačila za izvedeno storitev. Na takem računu mora biti napisana količina porabljenega goriva in izjava izvajalca storitve, da za to količino goriva sam ne bo uveljavljal povrnitve trošarine.
                          ______________________________________________________________________
Spoštovani,

Objavljamo ugotovitveno odločbo o pridobitvi grajenega javnega dobra lokalnega pomena, izdano na podlagi sklepa občinskega sveta Občine Osilnica z dne, 14.11.2014.

Odločba je objavljena v Uradnem listu RS dne 05.12.2014 št. 87/2014. Zaradi javnega oznanila bo na občinski spletni strani objavljena do 24.12.2014.


Datum objave tega sporočila je: 08.12.2014


___________________________________________________________________


                                                                                                          
Naročanje na pregled v AMBULANTI v Osilnici

Ambulanta bo imela ordinacijski čas vsak ponedeljek od 8.00-14.00.
                                                  

Naročite se lahko vsak dan na več načinov:
1) osebno od ponedeljka do petka med 7.00 in 8.00 uro zjutraj pri sestri Danici Štimac na zdravstveni postaji;
2) po telefonu od ponedeljka do petka med 7.00 - 8.00 na številko 01/8939 060;
3) na elektronskem naslovu postaja.osilnica@siol.net do petka za naslednji ponedeljek.

                                                                                             Polona Vidič Hudobivnik
________________________________________________________________________
                                  


PRAVICE IZ JAVNIH SREDSTEV

Spoštovani občani,

v skladu z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10 in 40/11), ki se začne uporabljati 1. januarja 2012, vas obveščamo, da se po novem vse pravice iz javnih sredstev:

  • otroški dodatek,
  • denarna socialna pomoč,
  • varstveni dodatek,
  • državna štipendija,
  • znižano plačilo vrtca,
  • pravica do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, ...

uveljavljajo pri vašem pristojnem centru za socialno delo (glede na vaše stalno prebivališče) in ne več na Občini, kot je bilo prej. Pravice uveljavljate na predpisani enotni vlogi (ki jo lahko najdete na zavihku "Za občane -- obrazci in upravni postopki").

________________________________________________________________________


NAVODILO O IZOBEŠANJU ZASTAVE REPUBLIKE SLOVENIJE NA PRAZNIKE

V priponki, na desni strani, se nahaja navodilo o izobešanju zastave Republike Slovenije na praznike, prejeto s strani Ministrstva za javno upravo, Službe za nevladne organizacije.
________________________________________________________________________

VLOGE ZA ZNIŽANO PLAČILO VRTCA - OBVESTILO

Spoštovani starši!

Na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10 in 40/11) je s 01.12.2011 vlogo  za znižano plačilo vrtca  moč vložiti le pri pristojnem centru za socialno delo (za naše območje je to Center za socialno delo Kočevje), na novih obrazcih, ki bodo meseca novembra objavljeni na spletni strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in na spletnih straneh Centrov za socialno delo. Nove obrazce je moč dobiti tudi v knjigarnah.

Lep pozdrav!