Aktualno

Spoštovani.

Med zasedanjem 41. Odbora za svetovno dediščino (World Heritage Committee UNESCO) v Krakovu na Poljskem, je bilo 07.07.2017 na UNESCO Seznam svetovne dediščine, in sicer v sklopu transnacionalne razširitvene nominacije, uvrščenih 63 novih območij starodavnih in prvinskih bukovih gozdov v desetih državah. V Sloveniji sta kot območji posebne univerzalne vrednosti priznani pragozd Krokar in Snežnik-Ždrocle.__________________________________________________________________________


O  B  V  E  S  T  I  L  O
 
V Uradnem listu Republike Slovenije št. 5/17 z dne 03.02.2017 je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nadzoru državne meje, ki je začel veljati 18.02.2017. v zakonu so določeni upravičenci do nadomestila in postopek določanja nadomestila zaradi otežene rabe zemljišča, ki nastane pri izvajanju nalog nadzora državne meje in preprečevanju nedovoljenega prehajanja le – te.
 
Kot pristojni organ za odločanje o višini nadomestila je določena upravna enota, na območju katere leži zemljišče in je njegova raba otežena. Za našo občino je to Upravna enota Kočevje.
 
Postopek pri Upravni enoti se začne na podlagi vloge upravičenca do nadomestila (lastnik ali posestnik).
 
Višina nadomestila se določi na podlagi metodologije, ki jo določi Vlada Republike Slovenije z uredbo glede na obseg posega na zemljišču, boniteto zemljišča v skladu s predpisi, ki urejajo evidentiranje nepremičnin, in vrsto dejanske rabe v skladu s predpisi, ki urejajo vrsto dejanske rabe zemljišč (kmetijska in gozdna zemljišča, vodna in neplodna zemljišča, pozidana zemljišča).

Nadomestilo se odmeri za preteklo koledarsko leto, in sicer za obdobje, ko je bila otežena redna raba zemljišča. Če se med koledarskim letom spremeni upravičenec do nadomestila, je do nadomestila upravičen sorazmerno glede na trajanje njegovega upravičenja v koledarskem letu.

Nadomestilo izplača Ministrstvo za notranje zadeve, na podlagi pravnomočne odločbe upravne enote, ki je odločala o nadomestilu. Izplačilo se opravi na osebni ali poslovni račun upravičenca v skladu z določili Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije.

Če ste upravičenec, lahko zahtevate nadomestilo za koledarsko leto 2015 (november, december 2015) in leto 2016 do 30. junija 2017.
 
Vloga je dostopna na spletni povezavi: https://e-uprava.gov.si/podrocja/nepremicnine-in-okolje/parcele/nadomestilo-otezena-raba-zemljisca.html. Lahko pa si jo pridobite tudi na sedežu občine, v času uradnih ur.
 
 
 
____________________________________________________________________Spoštovani obiskovalci/obiskovalke naše spletne strani!

V sodelovanju z Javnim zavodom za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Kočevje, vas vabimo k prijavi na "Tekmovanje v diatonični harmoniki za pokal Petra Klepca 2017".

Vabilo s prijavnico se nahaja na desni strani. 


__________________________________________________________________________


Prijazno vabljeni  razstavo


»Moj uoča je šiu za vurame«

Po poteh vurmoharjev iz zgornje doline Kolpe,

ki se nahaja

v dvorani v Osilnici, Osilnica 11, 1337 Osilnica.

Razstavo si lahko ogledate od ponedeljka do petka,
in sicer v ponedeljek, torek in četrtek  od 7.00 do 15.00 ure,
v sredo od 07.00 do 16.00 ure ter
v petek 07.00 do 14.00 ure.
 
Vabljeni!

______________________________________________________________________

TELEKOM OBVEŠČA:

Ob nevihtah priporočamo izklop komunikacijskih naprav iz električnega omrežja

 

V prihajajočih toplih dneh se pogosteje kot sicer pojavljajo nevihte z udari strele, zaradi katerih lahko prihaja tudi do poškodb elektronskih naprav, ki so priključene na električno napetost. Da bi se v čim večji meri izognili poškodbam komunikacijskih naprav, uporabnikom priporočamo, da ob nevihti z električnega in komunikacijskega omrežja izklopijo vse komunikacijske naprave, kot so modem, računalnik, televizija … Prav tako priporočamo, da uporabniki navedene naprave z omrežja izklopijo pred odhodom na dopust. Na ta način lahko namreč preprečijo marsikatero okvaro elektronske naprave, do katere bi lahko prišlo zaradi udara strele.

S tem, ko boste ob nevihti z omrežja izklopili televizijo, vaših priljubljenih oddaj ne boste zamudil. Storitev Ogled nazaj do 7 dni, ki je na voljo naročnikom televizije Telekoma Slovenije, vam omogoča, da si oddaje ogledate tudi kasneje.

   _______________________________________________________________________Obveščamo vas, da je LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe 20. marca 2017 na svoji spletni strani (www.las-ppd.si) objavil 2. JAVNI POZIV za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe v letu 2017, ki se bodo financirale iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (v nadaljevanju ESRR).
 
Predmet sofinanciranja: 
Predmet sofinanciranja so operacije (projekti), ki zasledujejo cilje ESRR ter prispevajo k ciljem in ukrepom Strategije lokalnega razvoja na območjih LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe. Sofinancirane aktivnosti se morajo izvajati na območju urbanih naseljih, ki so: Kočevje, Ribnica, Kočevska Reka, Dolga vas, Šalka vas, Fara, Hrib – Loški Potok, Osilnica, Sodražica, Velike Lašče, Videm (Dobrepolje).
 
Razpoložljiva sredstva za sofinanciranje: 
Okvirna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša 
367.928 evrov 
iz ESRR. Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije sofinancirane iz 
ESRR 
znaša največ 
80 %.
 
Tematska področja, ki bodo podprta, so:
·         Ustvarjanje novih delovnih mest;
·         Varstvo okolja in ohranjanje narave;
·         Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin.
 
V okviru objave 2. javnega poziva bodo potekale tudi delavnice, na katerih vam bo predstavljen javni poziv in izpolnjevanje vloge. V kolikor se ne morate udeležiti delavnice, ki je organizirana v vašem kraju, se lahko udeležite delavnice v katerikoli drugi občini. Zaradi lažje organizacije vas prosimo, da se na delavnice predhodno prijavite po elektronski pošti na: 
info@las-ppd.si.
 
Celotna razpisna dokumentacija in termini delavnic so objavljeni na spletni strani: http://las-ppd.si/2-javni-poziv/__________________________________________________________________V P R A Š A L N I KSpoštovani,

Zanima nas pridobljena izobrazba naših občanov, in sicer za naslednje poklice:

-         zdravstveni tehnik (štiriletna zdravstvena šola);

-         bolničar – negovalec (tri letni program);

-        nekvalificirani delavci/ke (za delo bolniška strežnica, čistilka, perica, gospodinja etc.)

 
V kolikor imate katero od zgoraj navedenih izobrazb, vas prosimo, da nam  v čim krajšem času to sporočite, bodisi osebno na sedež občine, bodisi po el. pošti na naslov: obcina@osilnica.si.

Najlepša hvala!
 

                                                                           Občinska uprava

 
   _________________________________________________________________

Spoštovani,
 
Obveščamo vas, da je RC Kočevje Ribnica d.o.o., Trata XIV 6A, 1330 Kočevje, kot vodilni partner Lokalne akcijske skupine Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe,
Trata XIV 6A, 1330 Kočevje (v nadaljevanju LAS PPD), ki zastopa LAS PPD v upravnih in finančnih zadevah je objavil Javni poziv za člane
ocenjevalne komisije v okviru uresničevanja ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe 2016–2020.
 
Z javnim pozivom, vabimo k sodelovanju zainteresirane strokovnjake s področja razvoja podeželja, regionalnega razvoja, strateškega in

projektnega načrtovanja in podobno. Namen poziva je vzpostaviti nabor strokovnjakov z dobrim poznavanjem področja razvoja

podeželja, tako z vidika prakse kot z vidika zakonodaje v evropskem in slovenskem okolju, ter s poznavanjem projektnega vodenja in

izvajanja evropskih/mednarodnih projektov.

 
Javni poziv in prijavni obrazec za člane Ocenjevalne komisije LAS PPD je objavljen na spletni strani LAS PPD:
http://las-ppd.si/javni-poziv-za-clane-ocenjevalne-komisije-v-okviru-uresnicevanja-ciljev-strategije-lokalnega-razvoja-na-obmocju-las-po-poteh-dediscine-od-turjaka-do-kolpe/
 
Kandidati morajo oddati vlogo najkasneje 
do 15. 2. 2017 
(šteje datum oddaje na pošti), na naslov LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe, Trata XIV 6A,

1330 Kočevje, 
s pripisom »VLOGA-javni poziv za ocenjevalce LAS«.

 

Opozorilo: Člani Nadzornega odbora LAS PPD in člani Upravnega odbora LAS PPD ne morejo biti člani Ocenjevalne komisije LAS PPD.

 

Lep pozdrav.

 
Nina Sterle
LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe
Vodilni partner: RC Kočevje Ribnica d.o.o.
Trata XIV 6A
1330 Kočevje
Telefon: 08/383 56 14
Elektronska pošta: info@las-ppd.si


__________________________________________________________________________Spoštovani,

v skladu z Zakonom o dimnikarskih storitvah (Uradni list Rs, št. 68/16) je Ministrstvo za okolje in prostor objavilo seznam dimnikarskih družb in dimnikarjev. Gre za prvi seznam, ki se bo tedensko obnavljal - glede na izdane licence oz. dovoljenja. Namreč, dimnikarske storitve lahko odslej naprej opravljajo zgolj še družbe s pridobljenim dovoljenjem po ZDimS. 

Seznam je objavljen na naslednji povezavi: http://www.mop.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/1328/7323/


______________________________________________________________________________


Spoštovani,
spodaj so navedeni termini delavnic 1. javnega poziva za izbor operacij LAS PPD:

   sreda, 18. 1. 2017 9:00 Podjetniški inkubator Kočevje, Predavalnica, Trata XIV 6a, Kočevje -  prijava  do 17. 1. 2017 sreda, 18. 1. 2017 17:00 Podjetniški inkubator Kočevje, Predavalnica, Trata XIV 6a, Kočevje - prijava do 17. 1. 2017 četrtek, 19. 1. 2017 17:00 Knjižnica Miklova hiša, 2. nadstropje, Miklova dvorana, Škrabčev trg 21, 1310 Ribnica - prijava  do 18. 1. 2017
torek, 24. 1. 2017 17:00 Občina Sodražica, Sejna soba, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica - prijava  do 23. 1. 2017
sreda, 25. 1. 2017 17:00 Občina Velike Lašče, Sejna soba , Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče - prijava do 24. 1. 2017 četrtek, 26. 1. 2017 16:00 Občina Kostel, Predavalnica v mansardi, Vas 4, 1336 Kostel - prijava  do 25. 1. 2017
sreda, 1. 2. 2017 17:00 Občina Loški Potok, Sejna soba, Hrib-Loški Potok 17, Loški Potok - prijava do 31. 1. 2017
četrtek, 2. 2. 2017 17:00 Občina Dobrepolje, Sejna soba, Videm 35, 1312 Videm - Dobrepolje - prijava do 1. 2. 2017

Prosimo, da se na delavnice predhodno prijavite po elektronski pošti:

info@las-ppd.si.
 

Lep pozdrav.

____________________________________________________________________


Obveščamo vas, da je LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe, katerega vodilni partner je RC Kočevje Ribnica d.o.o.,
9. januarja 2017 na svoji spletni strani (www.las-ppd.si) objavil 1. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev
Strategije lokalnega razvoja LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe v letu 2017, ki se bodo financirale iz sredstev
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.
 
Rok za oddajo vlog: 28. 2. 2017
 
Namen javnega poziva: Namen javnega poziva je izbor operaciji (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju
Strategije lokalnega razvoja na območjih Dobrepolje, Kočevje, Kostel, Loški Potok, Osilnica, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče
v letu 2017-2018 in sofinanciranje njihovih stroškov. Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga
vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja,
ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v
okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.
 
Razpoložljiva sredstva za sofinanciranje: Okvirna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša 590.000,00 evrov
iz Evropskega kmetijskega sklad za razvoj podeželja (v nadaljevanju EKSRP). Delež sofinanciranja upravičenih stroškov
za operacije sofinancirane iz EKSRP znaša največ do 85 %.
 
Povezava do razpisne dokumentacije.

 
_________________________________________________________________SPOŠTOVANI OBISKOVALNI NAŠE SPLETNE STRANI!

Najprej naj vam zaželimo vse dobro v prihajajočem letu, letu 2017.

Ob tem naj vas seznanimo z veselo novico:


 3. JANUARJA 2017 BOSTA NAŠA FANTA PRIČELA S POUKOM NA PODRUŽNIČNI ŠOLI V OSILNICI. 


Še enkrat se zahvaljujemo vsem, ki ste na kakršen koli način pripomogli k temu. 


___________________________________________________________ 
VLADA RS JE UGODILA
PREDLOGU OBČIN KOSTEL IN OSILNICA
ZA OHRANITEV PODRUŽNIČNE ŠOLE V TEM ŠOLSKEM LETU


Sporočilo Vlade RS se nahaja v priponki (na desni strani).

______________________________________________________________


OBJAVLJAMO
SPOROČILO ZA JAVNOST,

PREJETEGA S STRANI EKO SKLADA O NOVIH JAVNIH POZIVIH IN JAVNEM RAZPISU - nahaja se na desni strani v priponki

_______________________________________________________________


INFORMACIJA O UVEDBI NOVEGA SISTEMA OPRAVLJANJA DIMNIKARSKIH STORITEV


Spoštovani, 
na osnovi dopisa Ministrstva za okolje in prostor, Direktorata za okolje objavljamo inforamcijo o uvedbi novega sistema opravljanja dimnikarskih storitev. Informacija se nahaja na desni strani v priponki. 
____________________________________________________________________

ODPRTJE BANKOMATA V OSILNICI

V sredo 28.09.2016 ob 18.00 uri je v Osilnici potekalo uradno odprtje bankomata.  Slavnostna gosta sta bila predsednik Državnega zbora dr. Milan Brglez in direktor Gorenjske banke.

Utrinke si lahko ogledate v galeriji.

___________________________________________________________________


OBJAVLEN
JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV ENKRATNEGA DENARNEGA PRISPEVKA IZ PRORAČUNA OBČINE OSILNICA ZA DIJAKE IN ŠTUDENTE V ŠOLSKEM OZ. ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017

___________________________________________________________________STISKANJE SOKA IZ VAŠEGA SADJA

V okviru projekta Življenje brez meja, katerega vodilni partner je bil RC Kočevje Ribnica d.o.o., je le-ta nabavil mobilno stiskalnico in polnilnico soka, ki je sedaj v upravljanju g. Albina Likarja iz Lukčeve domačije.
 
Leto je naokoli in naša drevesa so spet polna jabolk. Če bi želeli sveže iztisnjen sok iz vašega sadja na mobilni stiskalnici sadja se lahko naročite pri g. Likarju in dogovorite za termin.
 
Okvirni termini in predvidene lokacije za leto 2016:


LokacijaTerminKostel – Lukčeva domačija1.8. – 14. 8.Skrad – osnovna šola15.8. – 18.8.Brod Moravice19. 8. – 21.8.Brod na Kupi – dvorec Zrinjskih22.8. – 24.8.Kočevje25.8. – 28.8.Kočevska Reka29.8. – 31.8.Ribnica – KZ Ribnica1.9. – 3.9.Sodražica – KZ Ribnica4.9. – 6.9.Loški potok7.9. – 9.9.Velike Lašče10.9. – 14.9.Videm Dobrepolje15.9. – 19.9.Kostel – Lukčeva domačija20.9. – 30.9. 
Cenik – stiskanje soka:


Pranje, stiskanje, pasterizacija in polnjenje0,40 €/literNe pasteriziran sok (kis,..)0,25 €/literBag (vrečka) 5l0,75 €/kosBox (karton) 5l0,75 €/kos 
Naročanje na storitev je obvezno. Več informacij o terminih in načinu polnjenja (steklenice, Bag in box, količina sadja …) si lahko ogledate na spletni strani Lukčeve domačije.

Naročite se lahko po mobitelu g. Likarja:  +386 31 285 723.


_________________________________________________________________________
JAVNI RAZPIS 
ZA DODELITEV ENKRATNE DENARNE POMOČI ZA UČENCE V ŠOLSKEM LETU 2016/2017

Javni razpis in vloga se nahajata na desni strani, v prilogi.


_______________________________________________________________________"PETRUVU V DEŽELI PETRA KLEPCA"

v sliki 

(utinki se nahajajo na desni strani v galeriji)

__________________________________________________________________________
OBJAVLJEN - JAVNI POZIV PROMOTORJEM
 K ODDAJI VLOGE O ZAINTERESIRANOSTI ZA IZVEDBO PROJEKTA:


Gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v občinah KOČEVJE, KOSTEL, SODRAŽICA, OSILNICA, DOBREPOLJE IN RIBNICA”

Poziv je objavljen na desni strani.

______________________________________________________________________

                                                                                                          
Naročanje na pregled v AMBULANTI v Osilnici

Ambulanta bo imela ordinacijski čas vsak ponedeljek od 8.00-14.00.
                                                  

Naročite se lahko vsak dan na več načinov:
1) osebno od ponedeljka do petka med 7.00 in 8.00 uro zjutraj pri sestri Danici Štimac na zdravstveni postaji;
2) po telefonu od ponedeljka do petka med 7.00 - 8.00 na številko 01/8939 060;
3) na elektronskem naslovu postaja.osilnica@siol.net do petka za naslednji ponedeljek.

                                                                                             Polona Vidič Hudobivnik
________________________________________________________________________


NAVODILO O IZOBEŠANJU ZASTAVE REPUBLIKE SLOVENIJE NA PRAZNIKE

V priponki, na desni strani, se nahaja navodilo o izobešanju zastave Republike Slovenije na praznike, prejeto s strani Ministrstva za javno upravo, Službe za nevladne organizacije.
________________________________________________________________________