Aktualno

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             OBVESTILO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Občina Osilnica oddaja v njem profitno stanovanje v sklopu zdravstvene postaje. Več v prilogi na desni strani.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Prejeli smo obvestilo Policijske postaje Kočevje, glede zaklepanja vrat v začasnih tehničnih ovirah ob državni meji. Preberete si ga lahko med prilogami na desni strani.                                                                                                                                                 
________________________________________________________________________
Spoštovani v 

V galeriji si lahko ogledate fotografije iz sobotnje otvoritve prenovljenih prostorov ZP v Osilnici. _______________________________________________________________________

Spoštovani.

Med zasedanjem 41. Odbora za svetovno dediščino (World Heritage Committee UNESCO) v Krakovu na Poljskem, je bilo 07.07.2017 na UNESCO Seznam svetovne dediščine, in sicer v sklopu transnacionalne razširitvene nominacije, uvrščenih 63 novih območij starodavnih in prvinskih bukovih gozdov v desetih državah. V Sloveniji sta kot območji posebne univerzalne vrednosti priznani pragozd Krokar in Snežnik-Ždrocle.__________________________________________________________________________


O  B  V  E  S  T  I  L  O
 
V Uradnem listu Republike Slovenije št. 5/17 z dne 03.02.2017 je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nadzoru državne meje, ki je začel veljati 18.02.2017. v zakonu so določeni upravičenci do nadomestila in postopek določanja nadomestila zaradi otežene rabe zemljišča, ki nastane pri izvajanju nalog nadzora državne meje in preprečevanju nedovoljenega prehajanja le – te.
 
Kot pristojni organ za odločanje o višini nadomestila je določena upravna enota, na območju katere leži zemljišče in je njegova raba otežena. Za našo občino je to Upravna enota Kočevje.
 
Postopek pri Upravni enoti se začne na podlagi vloge upravičenca do nadomestila (lastnik ali posestnik).
 
Višina nadomestila se določi na podlagi metodologije, ki jo določi Vlada Republike Slovenije z uredbo glede na obseg posega na zemljišču, boniteto zemljišča v skladu s predpisi, ki urejajo evidentiranje nepremičnin, in vrsto dejanske rabe v skladu s predpisi, ki urejajo vrsto dejanske rabe zemljišč (kmetijska in gozdna zemljišča, vodna in neplodna zemljišča, pozidana zemljišča).

Nadomestilo se odmeri za preteklo koledarsko leto, in sicer za obdobje, ko je bila otežena redna raba zemljišča. Če se med koledarskim letom spremeni upravičenec do nadomestila, je do nadomestila upravičen sorazmerno glede na trajanje njegovega upravičenja v koledarskem letu.

Nadomestilo izplača Ministrstvo za notranje zadeve, na podlagi pravnomočne odločbe upravne enote, ki je odločala o nadomestilu. Izplačilo se opravi na osebni ali poslovni račun upravičenca v skladu z določili Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije.

Če ste upravičenec, lahko zahtevate nadomestilo za koledarsko leto 2015 (november, december 2015) in leto 2016 do 30. junija 2017.
 
Vloga je dostopna na spletni povezavi: https://e-uprava.gov.si/podrocja/nepremicnine-in-okolje/parcele/nadomestilo-otezena-raba-zemljisca.html. Lahko pa si jo pridobite tudi na sedežu občine, v času uradnih ur.
 

____________________________________________________________________________


Spoštovani,

v skladu z Zakonom o dimnikarskih storitvah (Uradni list Rs, št. 68/16) je Ministrstvo za okolje in prostor objavilo seznam dimnikarskih družb in dimnikarjev. Gre za prvi seznam, ki se bo tedensko obnavljal - glede na izdane licence oz. dovoljenja. Namreč, dimnikarske storitve lahko odslej naprej opravljajo zgolj še družbe s pridobljenim dovoljenjem po ZDimS. 

Seznam je objavljen na naslednji povezavi: http://www.mop.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/1328/7323/


______________________________________________________________________________INFORMACIJA O UVEDBI NOVEGA SISTEMA OPRAVLJANJA DIMNIKARSKIH STORITEV


Spoštovani, 
na osnovi dopisa Ministrstva za okolje in prostor, Direktorata za okolje objavljamo inforamcijo o uvedbi novega sistema opravljanja dimnikarskih storitev. Informacija se nahaja na desni strani v priponki. 
___________________________________________________________________


OBJAVLJEN - JAVNI POZIV PROMOTORJEM
 K ODDAJI VLOGE O ZAINTERESIRANOSTI ZA IZVEDBO PROJEKTA:


Gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v občinah KOČEVJE, KOSTEL, SODRAŽICA, OSILNICA, DOBREPOLJE IN RIBNICA”

Poziv je objavljen na desni strani.

______________________________________________________________________

                                                                                                          
Naročanje na pregled v AMBULANTI v Osilnici

Ambulanta bo imela ordinacijski čas vsak ponedeljek od 8.00-14.00.
                                                  

Naročite se lahko vsak dan na več načinov:
1) osebno od ponedeljka do petka med 7.00 in 8.00 uro zjutraj pri sestri Danici Štimac na zdravstveni postaji;
2) po telefonu od ponedeljka do petka med 7.00 - 8.00 na številko 01/8939 060;
3) na elektronskem naslovu postaja.osilnica@siol.net do petka za naslednji ponedeljek.

                                                                                             Polona Vidič Hudobivnik
________________________________________________________________________


NAVODILO O IZOBEŠANJU ZASTAVE REPUBLIKE SLOVENIJE NA PRAZNIKE

V priponki, na desni strani, se nahaja navodilo o izobešanju zastave Republike Slovenije na praznike, prejeto s strani Ministrstva za javno upravo, Službe za nevladne organizacije.
________________________________________________________________________