Splošni akti občine

Ta rubrika je še v izdelavi 

OSNOVNI AKTI:
- Statut občine: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=2008126  in popravek www.uradni-list.si/1/content
- Poslovnik Občinskega sveta občine: www.uradni-list.si/1/objava.jsp
- Poslovnik Nadzornega odbora občine: www.uradni-list.si/1/objava.jsp
- Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave občine: www.uradni-list.si/1/objava.jsp
- Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in članov drugih občinskih organov in povračilu stroškov: www.uradni-list.si/1/objava.jsp 

PRORAČUN OBČINE:
- Zaključni račun proračuna občine za preteklo leta: 
- Predlog proračuna občine za prihodnje leto: NAHAJA SE V RUBRIKI AKTUALNO
- Veljavni proračun občine in vse njegove spremembe za tekoče leto:
  Odlok o proračunu Občine Osilnica za leto 2016: www.uradni-list.si/1/objava.jsp
  Odlok o rebalansu proračuna Občine Osilnica za leto 2016: www.uradni-list.si/1/content
- Polletno poročilo o izvrševanju proračuna:
- Proračun za občane:

DRUGI AKTI:
 - Odlok o turističnem vodenju na območju Kočevsko, ki zajema občine Kočevje, Kostel in Osilnica: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-1892/odlok-o-turisticnem-vodenju-na-obmocju-destinacije-kocevsko-ki-zajema-obcine-kocevje-kostel-in-osilnica
- Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Osilnica 2017: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlurid=20163109 in spremembe: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-1238/odlok-o-spremembah-odloka-o-nadomestilu-za-uporabo-stavbnih-zemljisc-v-obcini-osilnica
- Sklep o začasnem financoranju Občine Osilnica v obdobju januar - marec 2017: www.uradni-list.si/1/content
- Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča: www.uradni-list.si/1/objava.jsp
- Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Osilnica: www.uradni-list.si/1/pdfpages
- Sklep o imenovanju Nadzornega odbora: www.uradni-list.si/1/objava.jsp
- Sklep o ustanovitvi družbe Socialno varstveni center Osilnica, d.o.o.: www.uradni-list.si/1/objava.jsp
-
 Odlok o turistični taksi v Občini Osilnica: www.uradni-list.si/1/objava.jsp
-
 Sklep o pripravi prostorskega načrta Občine Osilnica: www.uradni-list.si/1/objava.jsp
-
 Odlok o programu opremljanja in podlagah ter merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Osilnica:www.uradni-list.si/1/objava.jsp
-
 Odlok o predkupni pravici Občine Osilnica: www.uradni-list.si/1/objava.jsp
-
 Odlok o občinskih cestah: www.uradni-list.si/1/objava.jsp
-
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Osilnica: www.uradni-list.si/1/objava.jsp 
- Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Osilnica: www.uradni-list.si/1/objava.jsp in spremembe: www.uradni-list.si/1/objava.jsp
-
 Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Osilnica: www.uradni-list.si/1/objava.jsp in spremembe: www.uradni-list.si/1/objava.jsp
-
 Odlok o varstvu virov pitne vode v Občini Osilnica: www.uradni-list.si/1/objava.jsp
-
 Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Osilnica: www.uradni-list.si/1/objava.jsp
-
 Odlok o podeljevanju priznanj Občine Osilnica:  www.uradni-list.si/1/objava.jsp in spremembe: www.uradni-list.si/1/objava.jsp
-
 Odlok o ureditvi zimske službe v Občini Osilnica: www.uradni-list.si/1/objava.jsp
-
 Odlok o javnem redu in miru v Občini Osilnica: www.uradni-list.si/1/objava.jsp
-
 Pravilnik o denarnem prispevku za novorojence, predšolske otroke, učence, dijake, študente in občane v Občini Osilnica: www.uradni-list.si/1/objava.jsp in spremembe: www.uradni-list.si/1/objava.jsp
-
 Odlok o organiziranju storitve pomoč družini na domu na območju Občine Osilnica: www.uradni-list.si/1/objava.jsp
-
 Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Osilnica: www.uradni-list.si/1/objava.jsp
-
 Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti in programov društev v Občini Osilnica: www.uradni-list.si/1/objava.jsp
-
 Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti in programov kulturnih društev v Občini Osilnica: www.uradni-list.si/1/objava.jsp
-
 Pravilnik o dodelitvi pomoči "de minimis" kmetijskim gospodarstvom na območju Občine Osilnica: www.uradni-list.si/1/objava.jsp
-
 Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in turizma v Občini Osilnica: www.uradni-list.si/1/objava.jsp
-
 Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave "Medobčinska uprava občin Kostel in Osilnica": www.uradni-list.si/1/objava.jsp in spremembe: www.uradni-list.si/1/objava.jsp