Nadzorni odbor in zapisniki nadzornega odbora

Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne porabe v občini.
V skladu s 37. členom Statuta Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 3/08 in 5/08 –popr.) nadzorni odbor ima naslednje pristojnosti:

• opravlja nadzor na razpolaganjem s premoženjem občine,
• nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna,
• nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev,

Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev.

Nadzorni odbor Občine Osilnica v mandatnem obdobje 2018 - 2022 sestavljajo:

- Šercer Anton , predsednik,

- Tatjana Bauer, članica,

- Dejan Žagar, član. 
Zapisniki sej Nadzornega odbora Občine Osilnica v mendatnem obdobju 2010 - 2014 in v mandatnem obdobju 2014 - 2018 se nahajajo na desni strani.


Programi dela nadzornega odbora in finančni načrti za posamezno leto so prav tako objavljeni na desni strani. 
Poslovnik Nadzornega odbora Občine Osilnica se nahaja v rubriki na desni strani.

Spremembe in dopolnitve Poslovnika Nadzornega odbora Občine Osilnica: www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina