Nadzorni odbor

Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne porabe v občini.
V skladu s 37. členom Statuta Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 3/08 in 5/08 –popr.) nadzorni odbor ima naslednje pristojnosti:

• opravlja nadzor na razpolaganjem s premoženjem občine,
• nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna,
• nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev,

Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev.

Nadzorni odbor Občine Osilnica v mandatnem obdobje 2014 - 2018 sestavljajo:

- Marjan Ožbolt, predsednik

- Nedeljko Poje, član

- Tatjana Bauer, članicaZapisniki sej Nadzornega odbora Občine Osilnica v mendatnem obdobju 2010 - 2014

Leto 2012

- 7. redna seja, 18.10.2012
- 6. redna seja, 22.03.2012
- 5. redna seja, 03.02.2012

Leto 2011


- 4. redna seja, 21.10.2011
- 3. redna seja, 22.04.2011
- 2. redna seja, 11.03.2011
- 1. redna seja, 14.01.2011

* V rubriki na desni strani se nahajajo zapisniki sej Nadzornega odbora Občine Osilnica.


Program dela nadzornega odbora in finančni načrt za leto:

- 2012
- 2011


* V rubriki na desni strani se nahajata Programa dela Nadzornega odbora in finančna načrta.


Poslovnik Nadzornega odbora Občine Osilnica

* se nahaja v rubriki na desni strani.