Občinska uprava Občine Osilnica

Občinska uprava opravlja v skladu z zakonom, statutom, in splošnimi akti občine upravne, strokovne, pospeševalne in razvojne naloge ter naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih služb iz občinske pristojnosti.

Občinska uprava odloča o upravnih stvareh iz občinske pristojnosti na prvi stopnji ter opravlja inšpekcijske naloge in naloge občinskega redarstva oziroma drugih služb nadzora.

Občinska uprava opravlja strokovna, organizacijska in administrativna opravila za občinske organe. Ustanovi jo občinski svet na predlog župana, z odlokom, s katerim določi njihovo notranjo organizacijo in delovno področje.

Občinsko upravo lahko sestavljajo organi občinske uprave oziroma notranje organizacijske enote. Usmerja in nadzoruje jo župan, delo občinske uprave pa vodi tajnik občine.

V občinski upravi Občine Osilnica je zaposlena:

• Bernarda ČOP, Svetovalec III 
  (el. pošta: obcina@osilnica.si)

Področja dela in naloge so:

1. pomoč pri pripravi osnutkov predpisov in drugih zahtevnejših gradiv,
2. zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
3. samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov,
4. vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih na prvi stopnji,
5. opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti,
6. opravljanje drugih strokovnih nalog z delovnega področja,
7. vodenje postopkov na drugi stopnji,
8. izdaja lokacijskih informacij,
9. izdelava izsekov iz prostorskega plana,
10. določanje pogojev in priprava soglasij za posege v prostor,
11. izdaja soglasij za priključitev na lokalno gospodarsko javno infrastrukturo,
nadzor in izdaja potrdil o priključitvah na komunalne vode,
12. spremljanje uradnih objav, razpisov, natečajev za pridobitev sredstev za delovanje in razvoj občine,
13. sodelovanje pri pripravi gradiv za občinski svet in druge organe občine,
14. pomoč pri pripravi osnutkov predpisov in drugih zahtevnejših gradiv,
15. sprejemanje strank in njihovih vlog,
16. telefonska komunikacija za potrebe občinske uprave in župana,
17. vodenje postopkov vezanih na osnovno zdravstveno zavarovanje občanov brez prihodkov,
18. vodenje postopkov vezanih na socialne občinske pomoči,
19. vodenje postopkov vezanih na denane pomoči učencem, dijakom in študentom,
20. vodenje postopkov vezanih na denarno pomoč ob rojstvu otroka,
21. priprava in ažuriranje občinskih spletnih strani,
22. vodenje postopkov vezanih na denarno pomoč v kmetijstvu in priprava poročil o državnih pomočeh,
23. strokovna pravana pomoč pri izvedbi volitev in referendumov,
24. protokolarne naloge za župana,
25. opravljanje drugih nalog po navodilu in nalogu župana.

Za izvajanje nalog, vezanih na župana občine se lahko ustanovi Kabinet župana, ki opravlja naloge, ki se nanašajo zlasti na:

1. nabavljanje in izdajanje drobnega inventarja in pisarniškega materiala,
2. vodenje skladišča drobnega inventarja in pisarnišjega materiala,
3. vodenje evidenc,
4. prorokolarne naloge za župana,
5. urejanje arhivskega in dokumentarnega gradiva za župana in občinsko upravo,
6. opravljanje drugih nalog po navodilu in nalogu župana.

Zaposlena v kabinetu župana Občine Osilnica je:

• Renata PRŠA VOLF, Ekonom VI