Javni razpisi in objave

AKTUALNI JAVNI  RAZPISI OBČINE OSILNICA:
(vse JAVNE RAZPISE, ter VLOGE najdete na desni strani)
OBJAVADatum: 23.07.2015
 
 
NAMERA O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I in 14/15 – ZUUJFO) in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) Občina Osilnica objavlja naslednjo
NAMERO
 
Občina Osilnica bo kot lastnica zemljišča s parcelno številko 2133/1, k.o. Bosljiva Loka s služnostnim upravičencem

Dulmin Tomaž, Mestni log IV/6, 1330 Kočevje
 
sklenila Pogodbo o ustanovitvi služnostne pravice na delu navedene nepremičnine, zaradi vzdrževanja in čiščenja parcele, saj meji z njegovo ter zaradi postavitve male komunalne čistilne naprave.

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Osilnica.

Župan
Antun VOLF