Lokalni energetski koncept - LEK

 Lokalni energetski koncept (v nadaljevanju LEK) opredeljuje načrt razvoja energetike v lokalni skupnosti. Njegova izdelava zajema celovito oceno možnosti ter rešitev za načrtovanje občinske energetske strategije z namenom prispevati k dvigu energetske in ekonomske učinkovitosti vseh subjektov v občini, kot tudi uvajanje novih energetskih rešitev. 

Izdelava LEK-a je določena z Energetskim zakonom (Uradni list RS, št. 27/2007 - uradno prečiščeno besedilo - UPB2, 70/2008, 22/2010, 37/2011 Odl.US, 10/2012, 94/2012-ZDoh-2L).