Načrt javne razsvetljave

NAČRT RAZSVETLJAVE ZA CESTE V UPRAVLJANJU OBČINE OSILNICA

Načrt je izdelan na podlagi Uredbe o mejnih vrednosti svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07 in 62/10). (Načrt je objavljen na desni strani)