Načrti zaščite in reševanja

Načrt zaščite in reševanja je razčlenjena zamisel zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih ali drugih nesrečah.

Temelji na:
• oceni ogroženosti,
• predlogih za zaščito, reševanje in pomoč, ki izhajajo iz ocene ogroženosti,
• razpoložljivih silah in sredstvih za zaščito, reševanje in pomoč.

Načrt se izdela se za vsako vrsto nesreče posebej.

*Načrti zaščite in reševanja Občine Osilnica se nahajajo na desni strani.