Vloge in obrazci

Usklajeno ponedeljek, 29.08.2016. VLOGE IN OBRAZCI: - Prijava enodnevnega izrednega podaljšanja obratovalnega časa gostinskega obrata - Zaprosilo za izjavo o ustreznosti izvedenih del na lokalni cesti/javni poti - Vloga za podrejeno rabo javnih površin - za izvedbo javnih prireditev, javnih shodov,... - Vloga za soglasje o posegu na občinske ceste/javne poti ali v cestni varovalni pas - Vloga za obremenitev okolja s hrupom A - Vloga za obremenitev okolja s hrupom B - Vloga za obremenitev okolja s hrupom C - Vloga za izdajo odločbe o plačilu komunalnega prispevka - Vloga za ustanovitev služnostne pravice na nepremičnini - Vloga za izdajo dovoljenja za zaporo občinske ceste - Vloga za izdajo soglasja za izvajanje del v območju javne ceste - Vloga za izdajo soglasja za poseg v varovalni pas lokalne ceste/javne poti - Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev - Vloga za uveljavljanje enkratnega denarnega prispevka za novorojenca - Izjava zavezanca glede spremembe podatkov za NUSZ - Napoved za odmero NUSZ (sprememba lastnika oz. uporabnika) - Vloga za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišč - Vloga za pridobitev lokacijske informacije - Obvestilo lokalni skupnosti o organizaciji prireditve - Vloga za izdajo projektnih pogojev - Vloga za izdajo soglasja za priključitev na vodovodno omrežje