Splošni akti občine

OSNOVNI AKTI:

- Statut občine Osilnica: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlurid=2008126  in popravek:  https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/84659
- Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Osilnica: www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina
- Dopolnitev Statuta Občine Osilnica: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlurid=20182683

- Poslovnik Občinskega sveta občine: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlurid=20082288
- Spremembe in dopolnitve Poslovnika občinskega sveta Občine Osilnica: www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina

- Poslovnik Nadzornega odbora občine: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlurid=2015959
- Spremembe in dopolnitve Poslovnika Nadzornega odbora: www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina

- Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave občine: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlurid=19961868

- Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in članov drugih občinskih organov in povračilu stroškov: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlurid=20081114


PRORAČUN OBČINE:

- Odlok o rebalansu proračuna Občine Osilnica za leto 2021:  https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-1812/odlok-o-rebalansu-proracuna-obcine-osilnica-za-leto-2021?h=

- Odlok o proračunu Občine Osilnica za leto 2021: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0135/odlok-o-proracunu-obcine-osilnica-za-leto-2021


- Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Osilnica za leto 2020: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-1811/odlok-o-zakljucnem-racunu-proracuna-obcine-osilnica-za-leto-2020?h=


-
Odlok o rebalansu proračuna Občine Osilnica za leto 2020: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2043/odlok-o-rebalansu-proracuna-obcine-osilnica-za-leto-2020

- Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Osilnica za leto 2019: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2042/odlok-o-zakljucnem-racunu-proracuna-obcine-osilnica-za-leto-2019

- Odlok o proračunu Občine Osilnica za leto 2020: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0440/odlok-o-proracunu-obcine-osilnica-za-leto-2020 
Proračun Občine Osilnica za leto 2020 - nahaja se na desni strani;

- Polletno poročilo o izvrševanju proračuna: /

DRUGI AKTI:


 - Odlok o turističnem vodenju na območju Kočevsko, ki zajema občine Kočevje, Kostel in Osilnica: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-1892/odlok-o-turisticnem-vodenju-na-obmocju-destinacije-kocevsko-ki-zajema-obcine-kocevje-kostel-in-osilnica

- Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Osilnica 2017: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlurid=20163109 in spremembe: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlurid=20171238

- Sklep o ustanovitvi družbe Socialno varstveni center Osilnica, d.o.o.: www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2012-01-1431/sklep-o-ustanovitvi-druzbe-socialno-varstveni-center-osilnica-d-o-o-

- Odlok o turistični taksi v Občini Osilnica (obrazec za poročanje je na desni strani): www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-2684/odlok-o-turisticni-in-promocijski-taksi-v-obcini-osilnica

- Odlok o programu opremljanja in podlagah ter merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Osilnica: www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina 

- Odlok o predkupni pravici Občine Osilnica: www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina

- Odlok o občinskih cestah v Občini Osilnica: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-1813/odlok-o-obcinskih-cestah-v-obcini-osilnica?h=

- Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Osilnica: www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina in spremembe: www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina

- Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Osilnica: www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina in spremembe: www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina

- Odlok o varstvu virov pitne vode v Občini Osilnica: www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina

- Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Osilnica: www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina

- Odlok o podeljevanju priznanj Občine Osilnica: www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina in spremembe: www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina

- Odlok o ureditvi zimske službe v Občini Osilnica: www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina

- Odlok o javnem redu in miru v Občini Osilnica: www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina

- Odlok o denarnem prispevku za novorojence, predšolske otroke, učence, dijake, študente in občane v Občini Osilnica: www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-1324/odlok-o-denarnem-prispevku-za-novorojence-predsolske-otroke-ucence-dijake-studente-in-obcane-v-obcini-osilnica

- Odlok o organiziranju storitve pomoč družini na domu na območju Občine Osilnica: www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina

- Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Osilnica: www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina

- Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti in programov društev v Občini Osilnica: www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina

- Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti in programov kulturnih društev v Občini Osilnica: www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina

- Pravilnik o dodelitvi pomoči "de minimis" kmetijskim gospodarstvom na območju Občine Osilnica: www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina

- Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in turizma v Občini Osilnica: www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina

- Odlok o turistični in promocijski taksi v občini Osilnica: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-2684/odlok-o-turisticni-in-promocijski-taksi-v-obcini-osilnica