Vloge in obrazci

Na desni strani se nahajajo vloge in obrazci, in sicer iz naslednji področij:

_________________________________________________________________________

DRUŽBENE DEJAVNOSTI

NOVO - Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
- Vloga za uveljavljanje enkratnega denarnega prispevka za novorojenca
NOVO - Vloga za odprtje Hrčkove knjižice pri Poštni banki Slovenije - ob nakazilu enkratnega denarnega prispevka za novorojenca na Hrčkovo knjižico, prejmete na knjižico dodatnih 30,00 EUR

_________________________________________________________________________

GOSPODARSTVO IN KMETIJSTVO

- Vloga za izdajo dovoljenja za čezmerno obremenitev okolja s hrupom (A, B, C)
- Obrazec za prijavo obratovalnega časa gostinskega obrata (kmetije)
- Vloga za enodnevno izjemno podaljšanje obratovalnega časa gostinskega objekta
- Obvestilo lokalni skupnosti o prireditvi

_________________________________________________________________________

OKOLJE IN PROSTOR

NOVO: 
- Vloga za ustanovitev služnostne pravice,
- Vloga za izdajo soglasja za priključitev na vodovodno omrežje,
- Vloga za odmero komunalnega prispevka za nezahtevne objekte,
- Napoved za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (sprememba lastnika oz. uporabnika),
- Izjava zavezanca glede spremembe podatkov pri odmeri NUSZ


- Vloga za izdajo lokacijske informacije 
- Vloga za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišča
- Zahtevek za izdajo odločbe o plačilu komunalnega prispevka
- Vloga za izdajo projektnih pogojev